Disciplines

In our current curriculum, we provide teaching of the following (but not limited to these only): 

Taijiquan (Tai Chi)

 • Yang Style Tai Chi: traditional 85-forms
 • Chen Style Tai Chi: traditional; 36-forms, 56-forms 
 • Standardised routines and competition forms such as: 40-forms (Yang Style); 8-forms; 16-forms;  24-forms Tai Chi; 42-forms Tai Chi

Competitive Wushu

 • Changquan: Elementary and International routines
 • Daoshu; Jianshu; Qianshu; Gunshu; 
 • Nanquan; Nangun; Nandao
 • Duan Wei Grading Routines 

Qigong

 • various forms – Shibashi I
 • Shibashi II
 • Yi Jin Jing
 • Ba Duan Jin
 • Wu Qin Xi
 • Liu Zi Jue
 • Dao Yin, etc.

Tai Chi Weapons

 • Yang Style Tai Chi Broadsword
 • Traditional Yang Style Straight Sword
 • 18-forms Tai Chi Fan
 • 36-forms Tai Chi Fan
 • Tai Chi Kung Fu Fan
 • Standardised routines and competition forms such as: 32- forms Tai Chi Sword; 42-forms Straight Sword 

Traditional Wushu

 • Baguazhang (Bagua);
 • Xing Yi
 • Liu He Ba Fa
 • Cane/Walking Stick
 • Seven-Star Sword
 • Shaolin Cudgel, Sword, Broadsword, etc.

Acupressure

using acupressure points to help alleviate:

 • neck and shoulder pain
 • lower back problems
 • knee problems